Prevádzkový poriadok

Článok I.
Identifikačné údaje

Prevádzkovateľa zariadenia:

Obchodné meno: TIDLY, s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“)
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Adresa sídla: Dolná 5 , 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 35 859 784
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica vložka č 8506/S oddiel: Sro

Prevádzka:

Názov prevádzky: DCP Hoplandia (ďalej len „Prevádzka“)
Adresa prevádzky: Špitálska 1509/6, 969 01 Banská Štiavnica
Email: hoplandia@hoplandia.sk
www stránka: www.hoplandia.sk
Vedúci prevádzky: Lea Goga

Článok II.
Základná charakteristika

Druh zariadenia:
DCP Hoplandia je voľnočasové centrum, zamerané na aktívne využitie voľného času detí predškolského a školského veku. Zahŕňa kaviareň s detským kútikom, herňu a miestnosť prispôsobenú na narodeninové oslavy, prípadne tvorivé dielne iné vzdelávacie aktivity. Herná časť DCP Hoplandie je určené pre deti vo veku 0 - 14 rokov.

Popis a Dispozičné usporiadanie zariadenia:
Prevádzka Detské Centrum Povrazník - Hoplandia (ďalej len „Prevádzka“) je umiestnená v samostatne stojacej budove, ktorá má jedno nadzemné podlažie. Výmera Prevádzky je zastavaná plocha 634,97m2 a úžitková plocha 830,04 m2. Kapacita budovy je 100 osôb.

Do detského centra je jeden hlavný vstup z vonkajšieho prostredia. Vstup je riešený ako bezbariérový a umožňuje prístup aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pozemok je rovinatý, oplotený s elektrickou posuvnou bránou. V rámci vonkajších priestorov je vyčlenených 5 parkovacích miest, z toho 1 miesto pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Prevádzka je vybavená zariadením (výťahom) pre bezbariérový prístup.

Prízemie
Vstupná hala, herňa, denná miestnosť pre personál so sociálnym zariadením, sociálne zariadenie pre návštevníkov Prevádzky, technická miestnosť

1.poschodie
Vstupná hala, bar, sklad baru, kaviareň s detskou herňou, technická miestnosť, šatňa, 2x sociálne zariadenie pre návštevníkov Prevádzky, upratovacia miestnosť, party miestnosť

Opis interiéru
Vstupnú časť Prevádzky tvorí hala, ktorej zadná časť slúži na odkladanie topánok, dáždnikov a kočíkov, a z ktorej sa schodiskom vystúpi na prvé podlažie slúžiace na účely prezliekania detí a odkladania ich šatstva a obuvi do k tomu určených uzamykateľných skriniek.

Z týchto priestorov sa prejde chodbou do priestorov baru, ktorý zároveň slúži ako recepcia na predaj lístkov.

Bar slúži aj na prípravou a podávanie teplých a studených nápojov a podávanie potravín v originálnom balení. Priestor má v rámci vybavenia: barový pult s pracovnými plochami; skrinky na samostatné odloženie stolového riadu, čistiacich prípravkov, potravín; umývací drez na umývanie rúk; automatickú umývačku riadu; kávovar, výrobník ľadu, chladiace boxy a chladiaca pultová vitrína. Skladové priestory budú vybavené nerezovým pracovným pultom, regálmi a chladničkou. Vyčlenený je samostatný suchý sklad potravín.

Pred barom sa nachádza priestor kaviarne, ktorý slúži ako zóna určená pre osvieženie a oddych návštevníkov Prevádzky a je jediným miestom určeným na konzumáciu nápojov a jedál, so stoličkovou kapacitou 36 miest. Manipuláciu s potravinami vrátane pitného režimu budú vykonávať len zdravotne a odborne spôsobilé osoby na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu požívatín a pokrmov.

Za kaviarňou sa nachádza herný priestor s kapacitou 15 detí vo veku s hernou zostavou Medveď. Súčasťou týchto priestorov sú hygienicky nezávadné hračky rozvíjajúce priestorovo - motorickú predstavivosť a zručnosť detí.

Samostatne ohraničený priestor je party miestnosť, určená pre organizovanie narodeninových a iných detských osláv a ďalších plánovaných voľnočasových a vzdelávacích aktivít.

Z otvorených priestorov kaviarne z prvého poschodia vedie schodisko do prízemia, kde je hlavná herná plocha interiérového detského centra, určená pre športovú a pohybovú činnosť s kapacitou do 60 detí, ktorá spolu s prídavnými zariadeniami a pomôckami vytvára optimálne podmienky pre pohybové aktivity. Je vybavená hernými zostavami SLON a MODOLUR lanová zostava a doplnkovými zostavy Modolur tunel a Modolur pevná stena.

Treba dodržiavať spodnú vekovú hranicu pre používanie jednotlivých herných zostáv:

Zostava MEDVEĎ veková hranica 2 roky +
Zostava SLON veková hranica 3 roky +
MODOLUR veková hranica 3 roky +

Všetky dodávané certifikované zariadenia a použité technológie sú v súlade s bezpečnostnými normami pre detské ihriska STN EN 1176, STN EN 1177

 • Za bezpečnosť zábavnej konštrukcie ručí jej výrobca a dodávateľ svojimi certifikátmi.
 • Zábavná konštrukcia je pravidelne kontrolovaná a sú na nej vykonávané pravidelné revízie.
 • Pôvod zariadení na detskom centre: EÚ, Francúzsko, PROLUDIC S.A.S
 • Zastúpenie pre Slovenskú republiku: www.proludic.sk

Hygienické zariadenia

 • pre návštevníkov centra sú situované na prízemí aj na 1.poschodí. Spolu tri samostatné miestnosti z toho:
  • 1x samostatné WC s umývadlom a sprchou
  • 1x WC s 2 umývadlami, dámskou časťou s 2 samostatnými wc, pánskou časťou s 2 samostatnými wc s 2 pisoármi a boxom s imobilným WC a umývadlom
 • Pre osobnú hygienu zamestnancov slúži na každom podlaží samostatná kúpeľňa s wc, umývadlom a sprchou

Všetky umývadlá v Prevádzke sú s prívodom tečúcej teplej a studenej pitnej vody.
K dispozícii je aj prebaľovací kútik.
K dispozícii sú na stenách umiestnené dávkovače mydla a papierových utierok značky Tork.

Podlahy

 • v herných častiach sú riešené ako bezpečnostné dopadové zóny systému Conipur PGi. Skladba podlahy pozostáva z tlmiacej vrstvy (SBR, ET) a vrchného EPDM granulátu vo farbe. Následne je podlaha opatrená transparentným polyuretánovým záterom pre zabezpečenie ľahkej údržby. Hrúbka skladby podlahy je presne definovaná pádovou výškou hernej zostavy (HIC), pričom pre najnižšiu pádovú výšku (HIC 1,3) je upravená podlaha celého herného celku, nielen vymedzené dopadové plochy. Týmto sa snažíme vytvoriť maximálne bezpečné prostredie pre hru detí.
 • ostatných priestoroch sú ľahko udržiavateľné podlahy s vysokou mierou odolnosti určené pre verejné budovy:
  • polyuretánové podlahy liate uzavreté oteruvzdorným polyuretánovým lakom
  • keramické dlažby
  • drevené masívne podlahy
  • parciálne plochy stupňov z materiálu HPL, Noraplan UNI, Norament 825
  • čistiace zóny Forbo Coral

Steny, stropy a konštrukčné časti sú maľované, povrchy stien v dotykovej zóne sú doplnené o drevené ostenia, priestory v zariadeniach na osobnú hygienu sú upravené keramickými obkladmi.

Nábytok a zariadenie
Miestnosti sú vybavené účelovým nábytkom, kaviarenským nábytkom, skrinkami na odkladanie a skladovanie, stolmi a stoličkami, ktoré zodpovedajú telesným rozmerom detí, sedacími vakmi, hračkami, výchovnými pomôckami a ďalšími predmetmi určenými pre deti, ktoré svojimi vlastnosťami zodpovedajú požiadavkám ustanoveným osobitnými predpismi. Šatne a haly sú vybavené vešiakmi a vetrateľnými šatňovými skriňami, priestormi na osobitné uskladnenie vrchného odevu a obuvi, uzamykacími skrinkami na osobné veci, lavičkami.

Článok III.
Zamestnanci a ich povinnosti

Pracovníci Prevádzky priamo vykonávajúci epidemiologicky závažné činnosti sú zdravotne a odborne spôsobilí.

Pracovníci Prevádzky pri poskytovaní služieb používajú také pracovné postupy, nástroje, prístroje, pomôcky a prípravky, aby pri poskytovaní služby nedošlo k ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia a majetku.

Zamestnanec

 • svojim vystupovaním a aktivitami šíri dobré meno zariadenia
 • je lojálny voči svojej spoločnosti
 • udržiava poriadok a čistotu na svojom pracovisku
 • nezneužíva svoje postavenie
 • poskytuje iba poskytuje pravdivé, overené, zrozumiteľné a včasné informácie v zmysle svojich kompetencií
 • vyjadruje sa korektne
 • správa sa vždy profesionálne
 • neprijíma finančné a hodnotné dary, s výnimkou darov poskytnutých na základe platnej zmluvy
 • na verejnosti vystupuje zdvorilo a s úctou, nie je však povinný znášať vulgárne prejavy a urážky
 • nezneužíva informácie od zákazníka k tretej osobe

Základné povinnosti

 1. pracovať svedomito a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi,
 2. byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času,
 3. dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy vzťahujúce sa na prácu ním vykonávanú
 4. vstupovať na pracovisko len v čistom a vo vhodnom pracovnom odeve a
 5. dodržiavať zásady osobnej čistoty, čistoty pracovného prostredia a pracovných pomôcok
 6. neopúšťať pracovisko v pracovnom odeve

Zamestnanci sú vybavení vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.

Nakoľko prichádzajú do styku so zákazníkom:

 • nosia vhodné pracovné oblečenie, ktoré ich odlíši od návštevníkov Prevádzky a je certifikované
 • sú označení odevom s logom prevádzky

Zamestnanci nie sú povinný dodržiavať pravidlo vstupu bez topánok, ale sú povinný topánky, v ktorých prišli na pracovisko, vyzuť v zóne prezutia, odniesť ich v rukách na miesto na ne určené a prezuť sa do bezpečnej obuvi, ktorá im slúži výhradne na pohyb v Prevádzke.

Priestor pre zamestnancov
Zamestnanci majú k dispozícii dennú miestnosť s kuchynkou s práčkou. Tento priestor je určený prezliekanie a trávenie času počas prestávok. Tu majú zamestnanci aj priestor na výmenu pracovného odevu v prípade jeho znečistenia počas práce.

Na dodržiavanie osobnej hygieny majú k dispozícii dve zariadenia a to samostatnú kúpeľňu s wc, umývadlom a sprchou na prízemí Prevádzky a šatňu s kúpeľnou so sprchou na 1. poschodí. Tu sa môžu pred, po alebo aj počas služby osprchovať, aj je to nutné/potrebné.

Zamestnanci dodržujú a rešpektujú zákaz fajčenia v Prevádzke. Tiež sú povinný rešpektovať zákaz konzumácie jedál v Prevádzke, mimo priestorov baru/kaviarne a ich priestorov pre nich na to určených.

Článok IV.
Pravidlá a zásady činnosti Prevádzky

Všeobecné pravidlá slúžia na dodržiavanie bezpečnosti, poriadku a čistoty v Prevádzke, ako aj starostlivosti o návštevníkov. Návštevníci Prevádzky sú povinní správať sa tak, aby nerušili iných návštevníkov, aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku Prevádzky a ostatných návštevníkov a aby svojimi úkonmi nenarúšali činnosť Prevádzky. Deti sú povinné správať sa navzájom ohľaduplne, aby nedošlo k ich zraneniu, alebo zraneniu iných osôb.

Otváracie a prevádzkové hodiny sú viditeľne vyznačené pri vstupe do Prevádzky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na akékoľvek zmeny týkajúce sa otváracích hodín a cenníka detského centra Hoplandia, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Žiadny návštevník nie je oprávnený vstupovať do Prevádzky mimo otváracích hodín. Vstup je povolený až po otvorení Prevádzky a nástupe pracovníkov Prevádzky a po ukončení činnosti Prevádzky je návštevník povinný Prevádzku opustiť.

 • V prípade, ak dôjde k prekročeniu maximálnej prípustnej kapacity, personál Prevádzky môže obmedziť vstup ďalších návštevníkov do Prevádzky. Rozhodnutie o obmedzení vstupu ďalších návštevníkov je výlučne v kompetencii personálu Prevádzky.
 • Prevádzkovateľ si v prípade technických alebo iných odôvodnených príčin vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu. V prípade vyššie uvedených skutočností Prevádzkovateľ nie je povinný vrátiť vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť.
 • V prípade hrubého porušenia pravidiel správania sa, tzn. konanie ktorým by dieťa ohrozovalo zdravie iných osôb alebo by zámerne ničilo zariadenie, je personál Prevádzky oprávnený dieťa vykázať z priestorov hracej plochy bez nároku na vrátenie vstupného

Kvalita a bezpečnosť hračiek a atrakcií je garantovaná certifikátmi dodávateľov.

Priestor detského centra a jeho okolia je monitorovaný kamerovým systémom a neustále prehrávaný na obrazovkách v kaviarenskej časti Prevádzky tzv. Live stream – Živý prenos.

V zariadení je dodržiavaný zákon o ochrane nefajčiarov 377/2004 v znení neskorších predpisov v plnom rozsahu, v budove a celom areáli je zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov či iných omamných látok.

V zariadení sú na každom podlaží prístupné lekárničky s predpísaným obsahom.

Na Prevádzke HOPLANDIA je potrebné dodržiavať aj tieto pokyny:

 • Detské centrum Hoplandia je určené pre deti vo veku 1 – 14 rokov , v závislosti od typu hernej zostavy.
 • Vstup majú povolené len deti v sprievode rodiča, zákonného zástupcu alebo zodpovednej osoby, ktorá nemôže byť mladšia ako 18 rokov (ďalej len „rodič“).
 • Dieťa do 3 rokov môže byť prijaté do Prevádzky a využívať jej služby iba v sprievode rodiča, ktorý musí byť pri dieťati počas celej návštevy v Prevádzke.
 • Deťom do 2 rokov je povolený vstup len s hygienickou plienkou.

Zákaz vstupu do Prevádzky platí pre:

 1. osoby pod vplyvom alkoholu, psychotropných, návykových alebo toxických látok
 2. osoby so zvieratami
 3. osoby trpiace prenosnými infekčnými chorobami, prechladnuté, osoby s otvorenými poraneniami, alergiami prípadne inými chronickými ochoreniami a zdravotnými ťažkosťami alebo akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov
 4. osoby, ktoré zamýšľajú využiť Prevádzku na komerčné, alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby (manažér prevádzky)
 5. osoby špinavé a v znečistenom oblečení O vhodnosti a čistote oblečenia rozhoduje personál Prevádzky

Prevádzkové pokyny pre návštevníkov

Návštevník je povinný:

 1. dodržiavať čistotu a hygienu v Prevádzke
 2. z hygienických dôvodov povolené vstupovať len bez topánok a v ponožkách. (vhodné ponožky bude možné zakúpiť v bare)
 3. detské kočíky, premiestňovadlá a odrážadlá z hygienických dôvodov umiestniť vo vstupnej hale na prízemí za schodmi
 4. z hygienických dôvodov povolený vstup len osobám s čistým a vhodným oblečením. O vhodnosti a čistote oblečenia rozhoduje personál Prevádzky. Odporúča sa oblečenie bez ozdôb, ideálne z teplákoviny, s dlhým rukávom a dlhými nohavicami
 5. využívať skrinky v šatni a ďalej sa riadiť pokynmi pracovníkov Prevádzky – pracovníci Prevádzky ani Prevádzkovateľ neručia za stratu, prípadné odcudzenie osobných vecí alebo inú škodu na osobných veciach počas pobytu v Prevádzke
 6. dodržiavať a rešpektovať pokyny pracovníkov Prevádzky
 7. neodkladne informovať pracovníkov Prevádzky v prípade zistených a náhlych zdravotných problémov návštevníkov Prevádzky
 8. nepoškodzovať priestory Prevádzky a správať sa tak, aby nedochádzalo k neúmernému resp. zámernému ničeniu detských hračiek, atrakcií a iného zariadenia
 9. V prípade, že pri hre dôjde k poškodeniu akéhokoľvek zariadenia v Prevádzke, takúto skutočnosť neodkladne oznámiť personálu. To isté platí aj pre prípad nájdenia poškodených hračiek, atrakcií a iných predmetov
 10. správať sa slušne v rámci dobrých mravov voči návštevníkom a zamestnancom Prevádzky.

Výslovne sa ZAKAZUJE:

 1. priniesť si a používať vlastné hračky, ako aj tvrdé a ostré predmety príp. predmety zo skla, taktiež nosenie odevov s visiacimi časťami a šnúrkami, šálov a šatiek. To platí aj pre retiazky, prívesky, šperky, sponky, hodinky, mobilné telefóny, slnečné okuliare, visiace náušnice atď., ktoré môžu viesť k zraneniu (dioptrické okuliare na vlastné nebezpečenstvo)
 2. nosenie oblečenia s kovovými nitmi či zipsami, ktoré by mohli poškodiť povrch konštrukcie hernej zostavy O vhodnosti a čistote oblečenia rozhoduje personál Prevádzky.
 3. priniesť a konzumovať vlastné jedlo a nápoje, okrem detí do 3 rokov a osôb so špeciálnymi dietetickými požiadavkami a alergiami. Nerešpektovanie nariadenia bude spoplatnené sumou 5,- EUR.
 4. konzumovať jedlo a nápoje mimo vyhradeného priestoru (Konzumácie jedál a nápojov je dovolená výhradne iba v zóne kaviarne a v party miestnosti a to iba v čase konania oslavy)
 5. žuvať žuvačky v Prevádzke
 6. manipulovať s ohňom, zapaľovať sviečky, akokoľvek manipulovať so zábavnou pyrotechnikou
 7. liezť po atrakciách a na miestach, ktoré na to nie sú uspôsobené
 8. šplhať po ochranných sieťach a mrežiach a to z vnútornej i vonkajšej strany
 9. šmýkať sa na šmykľavkách po bruchu, kolenách a chrbte a taktiež po nich behať a liezť v protismere
 10. spúšťať po šmykľavkách akékoľvek predmety
 11. presúvať hračky z hracej plochy do konštrukčných častí zostavy
 12. nakláňať sa cez zábradlie, neprimerane manipulovať so zariadením Prevádzky aby sa neohrozila bezpečnosť návštevníkov ani nepoškodil majetok prevádzkovateľa
 13. loziť, skákať, behať, preliezať a poškodzovať herné časti a priestory, ktoré nie sú priamo určené na hru (parapety, schody, zábradlia, stoly a iné...)
 14. vyhotovovať obrazové a zvukové záznamy osôb ako aj skupín bez ich súhlasu (pre fotografovanie a filmovanie slúžiace na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať písomné povolenie od zodpovednej osoby – manažér Prevádzky)
 15. zasahovať do technického a vnútorného vybavenia Prevádzky (vzduchotechnika, ozvučenie, osvetlenie)
 16. fajčiť v celom priestore Prevádzky

Zodpovednosť

Na detskom ihrisku rodič zodpovedá za:

 • správanie sa detí na detskom ihrisku
 • za stály dohľad nad dieťaťom a jeho pokojnú a nerušenú hru
 • za nehody a vznik úrazov dieťaťa bez dozoru
 • dieťa, ktoré úmyselne poškodzuje zariadenia a príslušenstvo na hracej ploche
 • dieťa, ktoré úmyselne znečisťuje prostredie Prevádzky
 • dieťa, ktoré používa zariadenia v rozpore s jeho účelom
 • dieťa, ktoré je v zlom zdravotnom stave (fyzický, duševný)
 • dieťa, ktoré ohrozuje vlastnú bezpečnosť, alebo bezpečnosť iných detí
 • poskytnutie prvej pomoci a nevyhnutných bezpečnostných opatrení pri vzniku akejkoľvek nepredvídateľnej situácií, ktorá je hrozbou pre bezpečnosť a zdravie detí a ostatných dospelých
 • dĺžku pobytu a spôsob fyzickej aktivity či celkového zaťaženia organizmu dieťaťa na detskom ihrisku
 • pravidelný prísun tekutín, predovšetkým v letnom období

Návštevníci využívajú prevádzkovú časť Prevádzky na vlastnú zodpovednosť.

Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním vlastného zdravotného stavu a nerešpektovaním tohto Prevádzkového poriadku alebo pokynov pracovníkov neberie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť.

Pohyb detí v Prevádzke je výhradne v zodpovednosti rodičov, pričom Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené deťmi bez dozoru rodiča.

Článok V.
Návštevníci a ich povinnosti

Vstupom do Prevádzky návštevníci súhlasia s Prevádzkovým poriadkom a všeobecnými obchodnými podmienkami Prevádzky.

Vstup do Prevádzky je spoplatnený podľa aktuálne platného cenníka.

Do priestorov hernej plochy je možné pustiť dieťa iba po jeho registrácii v bare osobou staršou 18 rokov, ktorá je za neho zodpovedná počas celej doby. Jedna osoba môže dohliadať na maximálne 2 deti. Dospelý súrodenec nesmie sprevádzať mladšie dieťa. Deti nad 15rokov sa musia preukázať občianskym preukazom.

Rodičom a iným sprevádzajúcim osobám starším ako 18 rokov je v prípade nutnosti povolené vstúpiť do konštrukčnej časti prevádzky, pričom platia tie isté pravidlá ako pre deti.

 • Topánky je každý návštevník povinný si vyzuť hneď vo vstupnej hale v časti pokrytej kobercom a v rukách odniesť topánky na miesto na to určené. A odložiť kabát/bundu/vetrovku a osobné veci do skrinky na to určených.
 • Následne je návštevník povinný zaregistrovať vstup pri bare u personálu Prevádzky, kde po zaplatení vstupného obdrží vstupnú kartu. Rodič, resp. iná zodpovedná osoba je povinná poučiť svoje dieťa o pravidlách správania sa uvedených v tomto prevádzkovom poriadku a zároveň je nevyhnutné rešpektovať pokyny personálu Prevádzky.
 • Pri odchode predloží vstupnú kartu a doplatí prípadný nedoplatok, podľa času stráveného v Prevádzke.
 • Návštevník je povinný zakaždým pri odchode z Prevádzky skrinku vyprázdniť a nechať ju odomknutú s kľúčom v zámku skrinky.

Návštevník je povinný riadne opatrovať kľúč od skrinky, ako aj vstupnú kartu alebo iné prevzaté veci od Prevádzkovateľa. Návštevník zodpovedá za škodu, ktorá vznikne Prevádzkovateľovi ich stratou, poškodením alebo zneužitím.

 • Pri strate vstupnej karty sa účtuje 5,- EUR za dieťa.
 • Ak návštevník stratí kľúč od skrinky bude Prevádzkovateľ účtovať návštevníkovi náhradu škody 10,- EUR.
 • Ak návštevník nevyprázdni skrinku podľa predchádzajúceho odseku tohto článku, Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zamknuté i po prevádzkovej dobe, resp. dobe nájmu otvoriť. Prevádzkovateľ neručí za prípadné škody či straty, spôsobené porušením povinnosti nechať skrinku prázdnu a odomknutú. Prevádzkovateľ má povinnosť veci nájdené v otvorenej skrinke skladovať max. 14 dní. Pri odovzdaní daných vecí bude Prevádzkovateľ účtovať návštevníkovi manipulačný poplatok 10,- EUR.

Objekt sa nachádza na súkromnom pozemku, ktorý je oplotený a po ukončení otváracích hodín sa vstupná brána uzamyká. V prípade zaparkovaného automobilu na súkromnom parkovisku Prevádzky si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo takémuto vozidlu umožniť výjazd zo súkromného pozemku až v nasledujúci deň prevádzky v otváracích hodinách a nezodpovedá za škody na ňom spôsobené.

Objednávky detských osláv
Detské oslavy sú spoplatnené podľa aktuálne platného cenníka. Objednávky sú prijímané a potvrdzované výslovne v elektronickej podobe na: hoplandia@hoplandia.sk

Balíčky detských osláv sú rozdelené do kategórií: Malý, Stredný, Veľký, VIP

Hotové jedlá a pokrmy dodávané na detské oslavy budú zabezpečené externými prevádzkami schválenými a odsúhlaseným RUVZ ZH. Jedlá budú vydané priamo, nebudú na Prevádzke skladované ani nijak upravované.

Článok VI.
Pitná voda a vhodné podmienky

Pitná voda:
Detské centrum Hoplandia je zásobované pitnou vodou centrálnym zásobovaním z verejného vodovodu STVPS Veolia a.s. a pre všetky deti je dostupná v dostatočnom množstve (najmenej 60l na jedno dieťa). V Prevádzke majú všetky umývadlá a umývacie drezy zabezpečený prívod tečúcej studenej pitnej a teplej vody.

Teplá voda:
Úžitková voda je ohrievaná kaskádou dvoch tepelných čerpadiel Viessmann Vitacall 200 do zásobníku TUV 1000l. Dostupná je cez zmiešavacie batérie. Namiešaná voda nepresahuje teplotu 55C.

Zvuková pohoda:
Zariadenie leží mimo frekventovanej cesty, čím sa znižuje zdroj hlučnosti a prašnosti prostredia. Jednotlivé priestory sú členené a tým je znížená hlučnosť pri rôznych aktivitách. V hornej časti, tesne pod stropom sú umiestnené špeciálne akustické obsorbéry, upravujúce akustiku a znižujúce zvukové ozveny.

Osvetlenie:
Využíva sa najmä prirodzené svetlo. Umelé osvetlenie je riešené stropnými ledkovými svetlami a doplnené lokálnym osvetlením podľa potreby. Osvetlenie je navrhnuté a realizované systémom DALI pre zachovanie optimálnych svetelných podmienok, regulované nadradeným systémom AMX, ktorý vyhodnocuje vonkajšie a vnútorné podmienky a upravuje jas svietidiel. Farebné scénické osvetlenie je riešené systémom DMX.

Mikroklíma:
Odvetranie priestorov je zabezpečené pomocou rekuperácie a tým sa vytvára príjemná klíma počas pobytu detí aj zákonných zástupcov, ako i zamestnancov (Vyhláška MZ SR č. 527/2007). Vzduchotechnické jednoty zabezpečujú okrem distribúcie čerstvého vzduchu aj úpravu teploty a vlhkosti distribuovaného vzduchu. Vzduch v vzduchotechnických jednotkách je upravovaný buď vykurovacím registrom alebo chladiacim registrom.

Servis zabezpečuje firma Itechmont, v pravidelných intervaloch každé 4 mesiace, pričom každá jednotka má samostatný vyhodnocovací program, a v prípade zanesenia upozorní firmu Itechmont na nutnosť čistenia aj mimo pravidelného cyklu.

Vykurovanie, chladenie:
Zdrojom tepla a chladu sú tepelné čerpadlá voda-vzduch Viessmann Vitocall 200. Teplo a chlad sa uchováva v akumulačných nádržiach tepla a chladu odkiaľ je distribuované pre potreby vzduchotechnických jednotiek, podlahového konvektoru a nástenných radiátorov. Primárne požiadavky pre výrobu a distribúciu tepla a chladu sú riešené systémom MaR Sauter. Sekundárne požiadavky priestorových teplôt, vlhkosti, CO2 sú riešené systémom KNX. Prevádzková teplota je nastavená v rozsahu 22 0C - 24 0C s relatívnou vlhkosťou 48% - 50%.

Ozvučenie:
Ozvučenie je zabezpečené centralizovaným systémom Bose Pro. Zvuková matica je umiestená v serverovni a v priestore sú umiestnené reproduktory Bose.

Článok VII.
Čistota a údržba priestorov Prevádzky

Na upratovanie sa používajú roztoky syntetických čistiacich prípravkov, ktoré sa pripravujú v teplej vode, a ktoré nie sú zaradené medzi nebezpečné chemické látky a nebezpečné chemické prostriedky. Za nákup správnych čistiacich prostriedkov zodpovedá vedúci Prevádzky. Pri používaní dezinfekčných prípravkov a strojov sa postupuje presne podľa priloženého návodu výrobcu, t.j. dodržiava sa výrobcom odporúčaná koncentrácia a doba expozície. V Prevádzke sa používajú čistiace a dezinfekčné prostriedky firmy Hagleitner, ktoré sú elektronicky dávkované.

Urophen Tekutý, silný, sanitárny čistiaci prostriedok. Na základné čistenie WC, pisoárov a sanitárnych priestorov.
Allround2GO Čistiaci a univerzálny prostriedok na sklo, ktorý uvoľňuje mastnotu, nečistoty a účinný na odstraňovanie odtlačkov prstov. Na všetky lesklé, hladké povrchy napr. zrkadlá, sklo, inventár.
Floorstar2GO Čistiaci prostriedok na podlahu s vynikajúcim zvlhčujúcim účinkom. Rýchlo schnúci, odstraňuje aj silné nečistoty.
Closol Silný, práškový sanitárny čistiaci prostriedok. Samočinne odstraňuje aj najmasívnejšie usadeniny (vodný a močový kameň), predovšetkým vo WC misách. Dlhodobo zamedzuje vzniku nepríjemných pachov.
HygienicDES2GO Dezinfekčný prostriedok na plochy.

Pri upratovaní sa používajú klasické ručné pomôcky, umývacie a čistiace nástroje, ktoré sú farebne označené podľa účelu, a to napr. červenou farbou pomôcky, ktoré sa používajú na upratovanie WC, modrou farbou pomôcky na umývanie podláh, stien a dverí, zelenou farbou pomôcky, ktoré sa používajú na čistenie nábytku, stolov, hračiek a pod. Použité pomôcky na upratovanie sa po použití dezinfikujú a sušia mimo priestorov pre deti.

 • Každá použitá pomôcka, nástroj a hračka určená na opakované použitie sa dezinfikuje v pravidelnom cykle prostriedkami na to určenými.
 • Pracovné plochy, podlahy, zariadenia pre osobnú hygienu sa denne pred začatím alebo po skončení prevádzky, príp. priebežne počas výkonu práce mechanicky očista vysávaním, prípadne pozametaním daných priestorov. Následne sa vykoná umytie podlahy na vlhko s použitím špeciálnych detergentných prostriedkov. Po dôkladnej mechanickej očiste sa tieto plochy pravidelne dezinfikujú parným strojom.

Pomôcky na upratovanie, čistiace a dezinfekčné prípravky sú uložené v sklade čistiacich potrieb mimo dosahu detí, ktorý zároveň slúži ako pracovná miestnosť pre upratovačku. Má samostatnú výlevku, dávkovač čistiacich a dezinfekčných prostriedkov. Za ich uloženie zodpovedá upratovačka.

Frekvencia upratovania a udržiavacích prác
Upratovanie zariadenia sa vykonáva v pravidelných intervaloch

Denne sa realizujú tieto činnosti:

 • umývanie a dezinfikovanie dlažby vo WC, umývadiel, WC mís,
 • utieranie prachu na poličkách,
 • zametanie/vysávanie všetkých priestorov,
 • utieranie podláh a chodieb navlhko,
 • umývanie schodíšť vrátane zábradlí s pridaním dezinfekčného prostriedku,
 • vynášanie odpadkov a odpadkových košov,
 • čistenie parkoviska od odpadkov a papierov
 • hrabanie lístia v jesennom období

Týždenne (spravidla v sanitárny deň) sa realizujú tieto činnosti:

 • umývanie obkladov, parapet a výplní zábradlí s pridaním dezinfekčného prostriedku,
 • dezinfekcie podláh hracej plochy parným stojom
 • ometanie stien vo všetkých priestoroch, aj vo vstupných častiach budovy,
 • dezinfekcia všetkých WC a všetkých priestorov dezinfekčnými prostriedkami,
 • ošetrovanie a leštenie nábytku,
 • pranie mopov a handier (sušenie mimo priestorov prístupných pre návštevníkov)
 • čistenie, umývanie, dezinfikovanie hračiek

Mesačne sa realizujú tieto činnosti:

 • dezinfekcia všetkých priestorov
 • dezinfekcia hracích plôch parným strojom
 • čistenie obvodových chodníkov
 • čistenie zberných nádob odpadov (v prípade potreby častejšie)
 • kosenie trávnatých častí podľa ročného obdobia a potreby (najmenej 1x za 14 dní)

Polročne sa realizujú tieto činnosti:

 • čistenie svietidiel, okien, okenných rámov, skriniek na šaty
 • čistenie ostatných priestorov

Ročne sa realizujú tieto činnosti:

 • čistenie a dezinfekcia konštrukcií herných konzol
 • čistenie železných konštrukcií budovy

Základná oprava náterov zariadenia a maľovanie sa vykonáva najmenej 1x za 2 roky.

Skladovanie detských plienok a manipulácia s nimi
Do Prevádzky sú prijímané aj deti, ktoré používajú detské plienky. Použité plienky sa zhromažďujú v špeciálnych košoch, ktoré zabraňujú šíreniu zápachu a baktérií. Kôš sa vyprázdňuje niekoľko krát denne, podľa potreby a dezinfikuje.

Spôsob nakladania s tuhým odpadom, jeho odstraňovanie, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia
Odpad, ktorý vzniká pri prevádzke sa zhromažďuje v uzatvárateľných nádobách vybavených plastovými vreckami, ktoré denne vyprázdňuje, čistí a dezinfikuje upratovačka. Zberné odpadové nádoby sú umiestnené na vonkajšom stanovišti na okraji pozemku Prevádzky. Komunálny odpad je skladovaný v nádobách na komunálny odpad, triedený odpad v samostatných nádobách podľa tried. Vyprázdňovanie a odvoz zabezpečujú Technické služby mestský podnik Banská Štiavnica. je realizovaný 1x dvojtýždenne. Za čistenie zberných nádob zodpovedá upratovačka.

Odkanalizovanie je zabezpečené verejnou kanalizáciou (STVPS – ZH ZV 6)

Článok VIII.
Pokyny pre pracovníkov Prevádzky

 • Každý zamestnanec je povinný pri príchode do zamestnania zapísať sa do knihy dochádzky.
 • Opustenie pracoviska je dovolené len s podpísanou priepustkou, ktorú si potom zamestnanec pripojí ku svojej mesačnej dochádzke.
 • Pre plynulú prevádzku zariadenia je každý zamestnanec povinný vopred nahlásiť známu neprítomnosť v práci.
 • Sú povinní oznámiť zodpovednému vedúcemu nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, alebo zdravie pri práci.
 • Činnosť riadia tak, aby predchádzali možným úrazom.
 • Sú zodpovední za dodržanie prác a povinností v rozsahu im vyplývajúcich z pracovnej zmluvy.

Článok IX.
Ochrana osobných údajov

V zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, prevádzkovateľ, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania osobných údajov je spoločnosť:

  TIDLY, s.r.o.,
IČO: 35 859 784,
adresa sídla: Dolná 5, 696 01 Banská Štiavnica,
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č. 8506/S oddiel: Sro,
email: hoplandia@hoplandia.sk.

Osobné údaje spracúvame za účelom identifikácie a naplnenia podmienok pre poskytnutie služby našou spoločnosťou. Dotknutá osoba má právo požadovať prístup k jej osobným údajom, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa.

Doba uchovávania osobných údajov je stanovená na obdobie dvoch rokov. Osobné údaje budú poskytnuté prevádzkovateľovi, a to spoločnosti TIDLY, s.r.o., IČO: 35 859 784, adresa sídla: Dolná 5, 696 01 Banská Štiavnica, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, vložka č 8506/S oddiel: Sro, email: hoplandia@hoplandia.sk. Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sa dozviete v prevádzkovom poriadku detského voľnočasového centra DCP Hoplandia a na internetovej stránke www.hoplandia.sk

Článok X.
Záverečné ustanovenia

V záujme zachovania bezpečnosti všetkých osôb nachádzajúcich sa v Prevádzke je vyslovene nevyhnutné riadiť sa pokynmi personálu, vývesnými informačnými tabuľami pri hlavnom vstupe a vstupe do hernej zóny, a tiež rešpektovať všetky bezpečnostné pokyny a pravidlá Detského centra Hoplandia.

Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s náležitosťami upravenými v § 10 vyhl. č. 527/2007 Z.z. o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež. Súčasťou je aj prevádzkový poriadok zariadenia kaviarne, ktorý spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu verejného zdravia.

Prevádzkový poriadok DCP Hoplandia je sprístupnený a webovej stránke: www.hoplandia.sk a v plnom rozsahu na recepcii Prevádzky.

Článok XI.
Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií, vrátane dôležitých telefónnych čísel

Zamestnanci zariadenia sú pravidelne preškolení, poznajú evakuačný plán v prípade havárie, živelnej pohromy alebo inej nepredvídateľnej udalosti. V prípade nebezpečenstva musia zamestnanci i deti rýchlo a bezpečne opustiť priestory budovy.

Únikové cesty a núdzové východy vedú čo najkratšou cestou na voľné priestranstvo alebo do bezpečného priestoru. Určené únikové cesty a núdzové východy sú označené značkami, zreteľne čitateľné. Pri únikových značkách je umiestnený únikový plán.

Zariadenie je vybavené hasiacimi prístrojmi, ktoré sú pravidelne kontrolované bezpečnostným technikom a prechádzajú pravidelnou revíziou.

Telefónne čísla tiesňových volaní:

 • Rýchla lekárska pomoc 112/155
 • Požiarny útvar 112/150
 • Policajný zbor 112/158

Článok XII.
Uplatňovanie zákona NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

V Prevádzke sa rešpektuje zákaz fajčenia. Na vstupe do budovy je umiestnené na viditeľnom mieste bezpečnostné a zdravotné označenie zákazu fajčenia s oznamom s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona. Zamestnávateľ kontroluje zamestnancov.

V Banskej Štiavnici, dňa: 22 .10.2019