GDPR

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Tento dokument vymedzuje podmienky spracúvania osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”) ako aj Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
 2. Prevádzkovateľom Hoplandia - Banská Štiavnica ako aj internetovej stránky www.hoplandia.sk je spoločnosť:
  Tidly leasing a.s.,
  IČO:36650277,
  adresa sídla: Dolná 5, 969 01 Banská Štiavnica,
  registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Vložka číslo: 859/S, Oddiel: Sa, email: hoplandia@hoplandia.sk.
  Spoločnosť prevádzkuje zábavné rodinné centrum Hoplandia - Banská Štiavnica so sídlom prevádzky na adrese Špitálska 1509/5, 969 01 Banská Štiavnica. Spoločnosť pri svojej prevádzkovej činnosti spracúva osobné údaje fyzických osôb.
 3. Pri nákupe tovaru, objednaní služieb alebo ďalšom používaní webových stránok www.hoplandia.sk sa od používateľa vyžaduje poskytnutie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu na splnenie požadovaného účelu. Na účel spracovania objednávky bude prevádzkovateľ spracovávať nasledovné osobné údaje používateľov:
  1. meno a priezvisko,
  2. emailový kontakt,
  3. telefonický kontakt.
 4. Prevádzkovateľ oboznamuje užívateľa, že je oprávnený spracovávať vyššie uvedené údaje na právnom základe podľa § 13 ods. 1, písm. a) zákona, pretože spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je užívateľ dotknutou osobou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.
 5. K začatiu spracovania osobných údajov dôjde dobrovoľným poskytnutím osobných údajov prostredníctvom objednávkového formulára, ktorý používateľ vyplní na internetovej stránke www.hoplandia.sk a následne potvrdí jeho odoslanie. Získané údaje budú uchovávané po dobu dvoch rokov. Osobné údaje môžu byť poskytnuté prepravcovi alebo inej osobe, ak to je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracovania.
 6. Okrem prípadov uvedených v bode 3 môže dotknutá osoba udeliť prevádzkovateľovi tiež súhlas na spracovanie osobných údajov na účel:
  • zasielania newslettera, marketingových a reklamných materiálov na e-mailovú adresu užívateľa alebo s cieľom oslovenia s ponukou produktov a služieb (re marketing),
  • vyplnenie formuláru – vyhlásenie rodiča/zákonného zástupcu/ zodpovednej osoby,
  • vystavenia vernostných kariet alebo permanentiek Hoplandia,
  • kontaktovanie a zasielanie ponúk v rámci organizovania narodeninových osláv,
  • vytvorenie fotografií a videí za účelom propagácie na základe súhlasu,
  • vybavovanie reklamácií a sťažností,
  • správa registratúry na základe zákona.
  V týchto prípadoch sa od dotknutej osoby vyžaduje poskytnutie osobných údajov na splnenie požadovaného účelu v nasledovnom rozsahu:
  1. meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, trvalý pobyt rodiča/zákonného zástupcu/zodpovednej osoby,
  2. meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt dieťaťa.
  Získané údaje budú uchovávané po dobu dvoch rokov. Takto udelený súhlas môže užívateľ kedykoľvek vziať späť.
 7. Dotknutá osoba prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Taktiež je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.
 8. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v elektronickej alebo písanej podobe. Spracovanie osobných údajov v elektronickej podobe sa vykonáva automatizovanými prostriedkami v informačnom systéme prevádzkovateľa.
 9. Priestory prevádzky Hoplandia - Banská Štiavnica sú pod dohľadom kamerového systému za účelom ochrany majetku prevádzkovateľa ako za účelom zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia návštevníkov. Z kamerového systému sa vyhotovuje záznam, ktorý sa uchováva po dobu najviac 72 hodín. V prípadoch, keď na kamerovom zázname nedôjde k zaznamenaniu žiadneho incidentu, prevádzkovateľ po uplynutí doby podľa predošlej vety vykoná zničenie záznamov na dátovom nosiči. Kamerový systém neobsahuje prostriedky automatizovaného vyhodnocovania alebo profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 Nariadenia GDPR.
 10. Internetová stránka www.hoplandia.sk používa nástroj Google AdWords spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Právny základ pre spracovanie vašich údajov je čl. 6 ods. 1 s. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Technológia Google AdWords Remarketing umožňuje cielenou reklamou na stránkach siete Google znovu osloviť používateľov, ktorí už navštívili internetovú stránku prevádzkovateľa a zaujímali sa o našu ponuku. Pri návšteve našej stránky sa vytvorí súbor cookie, slúžiaci na identifikovanie užívateľa pri návšteve stránky našich reklamných partnerov. Ďalej je možné analyzovať správanie používateľov a následne použiť výsledky na cielené odporúčanie výrobkov a reklamu založenú na ich záujmoch. Údaje uložené v súbore cookie sa nespájajú s inými osobnými údajmi na vytvorenie používateľských profilov. Používaním tejto webovej stránky používateľ vyjadruje súhlas so spracovaním osobných údajov, získaných prostredníctvom Google, už opísaným spôsobom a s ich využitím na už uvedené účely.
 11. Internetová stránka www.hoplandia.sk používa nástroj Google Analytics za účelom vyhodnocovania anonymizovaných štatistických ukazovateľov návštevnosti ako aj správania návštevníkov. Účelom používania tohto nástroja je skvalitňovanie obsahu stránky a ponuky služieb prevádzkovateľa.
 12. Používanie súborov Cookie môže používateľ deaktivovať prostredníctvom vyhľadávača Google, po vyvolaní stránky www.google.com/privacy/ads kliknutím na ikonu „opt-out“. Pokiaľ chce používateľ súbory cookie zakázal pre sledovanie konverzií, môže nastaviť prehliadač tak, aby blokoval súbory cookie z nasledujúcej domény: „googleadservices.com“.
 13. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov sú:
  • plnenie zákonných povinností,
  • prípady súhlasu dotknutej osoby,
  • plnenie zmluvy alebo predzmluvných povinností,
  • oprávnený záujem, ktorý sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana,
  • v prípade, že osobné údaje spracúvame na marketingové účely, je právnym základom takéhoto spracúvania súhlas dotknutej osoby. Osobné údaje spracúvame výlučne v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, email, dátum narodenia (aby sme Vás vedeli pozvať pred oslavou), ktorých spracovanie je potrebné na dosiahnutie uvedeného účelu. Prevádzkovateľ bude spracúvať osobné údaje po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie uvedených účelov (po dobu platnosti súhlasu alebo do vznesenia námietky proti spracúvaniu osobných údajov). Dotknutá osoba má právo súhlas kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom odkazu, ktorý sa nachádza v emaily, alebo na nižšie uvedených kontaktoch. Po odvolaní súhlasu Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na účely, ktorých sa odvolanie súhlasu týka. Aj po odvolaní súhlasu môže prevádzkovateľ na základe oprávneného záujmu spracúvať základné údaje o tom, akým spôsobom dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním osobných údajov a kedy a akým spôsobom tento súhlas odvolala, a to počas primeranej doby potrebnej k preukázaniu oprávnenosti spracúvania osobných údajov (2 roky od odvolania súhlasu).
   Dotknutá osoba, ktorá nedovŕšila 16 rokov a vyjadrila súhlas s poskytnutím osobných údajov prehlasuje, že daný súhlas s poskytnutím osobných údajov schválil aj jej zákonný zástupca (rodič).
 14. Práva dotknutých osôb v súlade s ustanoveniami zákona:
  1. právo na poskytnutie informácií o druhu, štruktúre a priebehu ich spracovania osobných údajov,
  2. právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom,
  3. právo na opravu osobných údajov,
  4. právo vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý dotknutá osoba predtým prevádzkovateľovi udelila,
  5. podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona o ochrane osobných údajov,
  6. právo na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  7. právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.
 15. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek vziať späť súhlas so spracovaním osobných údajov (na ktoré predtým dala súhlas) a požiadať prevádzkovateľa o vymazanie jej osobných údajov. Prevádzkovateľ bezodkladne zlikviduje osobné údaje dotknutej osoby taktiež v prípade, ak pominul účel ich spracúvania alebo ak spracúvané osobné údaje nie sú správne alebo aktuálne.
 16. Práva dotknutej osoby môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená jej ochrana, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.
 17. Pri podozrení, že osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže dotknutá osoba podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36064220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/ návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jeho práva, ktoré mal podľa zákona, môže uplatniť blízka osoba. Lehota na vybavenie žiadosti je 30 dní.
 18. Akékoľvek dotazy alebo námietky týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete zasielať na e-mailovú adresu: hoplandia@hoplandia.sk.